AdminLTELogo

Dashboard

ประกาศ !
จังหวัดพะเยาขอยกเลิกวันนัดจากหมอพร้อมมาเป็นระบบบัตรคิว ซึ่งข้อมูลวันนัดจากหมอพร้อมของท่านจะถูกนำเข้าสู่ระบบบัตรคิววัคซีนของโรงพยาบาลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนจองวัคซีนในเว็บไซต์พะเยาชนะจะถูกนำมาจองบัตรคิวฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้.

ตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนการรับวัคซีนจังหวัดพะเยา

1

ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีน

ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนจาก www.พะเยาชนะ.com เพื่อเป็นข้อมูลแสดงความประสงค์รับวัคซีนกับโรงพยาบาล

2

บัตรคิว

โรงพยาบาลนำรายชื่อจาก www.พะเยาชนะ.com เข้าสู่ระบบบัตรคิว ประชาชนสามารถตรวจสอบคิวของตนเองได้จาก www.พะเยาชนะ.com

3

เมื่อได้รับจัดสรรวัคซีน โรงพยาบาลจะกำหนดนัดวันฉีดวัคซีน

โรงพยาบาลนำรายชื่อจากบัตรคิวมากำหนดวันนัดฉีดวัคซีน ตามลำดับก่อน-หลัง และประชาสัมพันธ์กำหนดการฉีดของแต่ละช่วงบัตรคิวผ่าน www.พะเยาชนะ.com

4

ประชาชนตรวจสอบคิวและวันนัดฉีดวัคซีน www.พะเยาชนะ.com

ประชาชนตรวจสอบลำดับคิวและวันนัดฉีดวัคซีนจาก www.พะเยาชนะ.com และไปรับการฉีดวัคซีนตามวัน เวลาที่กำหนด