แบบฟอร์ม

#รายการ
1รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนที่ต้องเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564
2รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ต้องเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564
3แบบฟอร์มภาระงานสายสนับสนุน สำหรับลูกจ้างชั่วคราว
4แบบฟอร์มภาระงานสายสนับสนุน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
5แบบขอหนังสือรับรอง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
6แบบฟอร์มการขอใช้บริการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเอกสาร
8ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
9ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานในเขตจังหวัดพะเยา ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
10ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (กรณีเร่งด่วน)
11ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
12แบบฟอร์มการขอฝากส่งไปรษณีย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
13แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
14แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์บริจาคอุปกรณ์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
15แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม ภายในศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
16แบบฟอร์ม หนังสือขอผลการถ่ายภาพทางรังสีวิทยาหรือผลห้องปฏิบัติการ
17แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ
18แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษา
19แบบฟอร์ม คำขอประวัติเวชระเบียน
20แบบฟอร์ม ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
21แบบฟอร์ม ขออนุมัติค่าตอบแทนเหมาจ่ายวิชาชีพ (pdf)
22แบบฟอร์ม ขออนุมัติค่าตอบแทนเหมาจ่ายวิชาชีพ (word)