แบบฟอร์ม

#รายการ
1แบบฟอร์มการขอใช้บริการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเอกสาร
3ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
4ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานในเขตจังหวัดพะเยา ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
5ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (กรณีเร่งด่วน)
6ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
7แบบฟอร์มใบขอฝากส่งไปรษณีย์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
8แบบฟอร์ม การขออนุมัติใช้ห้องประชุมศูนย์การแพทย์
9แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์บริจาคอุปกรณ์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
10แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม ภายในศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
11แบบฟอร์ม หนังสือขอผลการถ่ายภาพทางรังสีวิทยาหรือผลห้องปฏิบัติการ
12แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ
13แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษา
14แบบฟอร์ม คำขอประวัติเวชระเบียน
15แบบฟอร์ม ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
16แบบฟอร์ม ขออนุมัติค่าตอบแทนเหมาจ่ายวิชาชีพ (pdf)
17แบบฟอร์ม ขออนุมัติค่าตอบแทนเหมาจ่ายวิชาชีพ (word)