โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล จัดกิจกรรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2564

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล จัดกิจกรรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2564

โดย APICHET.PA, 07 ก.ย. 2564 27
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล จัดกิจกรรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2564 เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตระหนักและเตรียมความพร้อมในการรับมือป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่วิชาชีพอื่น ๆ ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 2 และ วันที่ 3 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา
รูปภาพอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น