โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต จัดประชุมหารือการบริหารจัดการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการดูแลสุขภาพนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต จัดประชุมหารือการบริหารจัดการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการดูแลสุขภาพนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

โดย APICHET.PA, 17 มี.ค. 2564 1255
วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต จัดประชุมหารือการบริหารจัดการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการดูแลสุขภาพนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อสรุปร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาและคณะวิชาต่าง ๆ จะร่วมดำเนินการดูสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic care) เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อไปรูปภาพอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น