หน่วยธาลัสซีเมีย

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์