งานเวชกรรมฟื้นฟู

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

นางสาวสุภาวดี ฟองเขียว

นักกายภาพบำบัด