งานรังสีวิทยา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

น.ส.ภาพิมลขวัญ เหลี่ยมศิริเจริญ

นักรังสีการแพทย์
Team Member

นางสาวรมิตา ไชยวุฒิ

นักรังสีการแพทย์