งานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

นายพิชญุตม์ รัตนธัญพัทธ์

เภสัชกร
Team Member

ภก.วรัญชัย วงษ์วรศรีโรจน์

เภสัชกร