งานการพยาบาลห้องผ่าตัด

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

พว.ศิวาพร ศรีวิชัย

พยาบาล
Team Member

พว.ปาณิสรา ไชยราช

พยาบาล
Team Member

พว.ทศพร แสนศรีเชาว์พันธ์

พยาบาล
Team Member

พว.อมิตา เทพาชุมภู

พยาบาล
Team Member

พว.กาญญารัตน์ สืบด้วง

พยาบาล
Team Member

พว.อติกันต์ สมนา

พยาบาล
Team Member

พว.จตุพร จันทร์วงศ์

พยาบาล
Team Member

พว.วราพิชญ์ ม่วงเส็ง

พยาบาล
Team Member

พว.คณิน รัมทรง

พยาบาล
Team Member

พว.นริศรา แซ่คู

พยาบาล