งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

พว.อนงค์ ถาวร

พยาบาล
Team Member

พว.จิณห์นิภา เที่ยงทุกข์

พยาบาล
Team Member

พว.ปรารถนา ดวงสิงห์คำ

พยาบาล
Team Member

พว.ศศิธร พุทธิมา

พยาบาล
Team Member

พว.รัตติยากร เผ่าฟู

พยาบาล
Team Member

พว.โสภา เปรียบนาน

พยาบาล