งานเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

นางสาวทิพวรรณ นนทวงศ์

นักเทคนิคการแพทย์
Team Member

นายสันติภาพ ซุ้นเจริญ

นักเทคนิคการแพทย์