งานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

นายเมธาสิทธิ์ วงค์กันทิยะ

รักษาการแทนหัวหน้างานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
Team Member

นายเมธินทร์ ภิญโญ

เจ้าพนักงานบริการทั่วไป
Team Member

นายน้อย ปอนสืบ

คนงาน
Team Member

นายกรณ์โชตน์ อนันต์ศิริกมล

คนงาน