งานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

นางสาวสุภาพร หงษ์คอย

พยาบาล