งานประกันสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

นายณัฐพล สารขัติ

เจ้าพนักงานเวชสถิติ