งานบริหารทั่วไป

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า

รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป
Team Member

นายกฤษณะ นามศร

บุคลากร
Team Member

ว่าที่ร้อยตรีวิชชา อยู่ศิริ

นักจัดการทั่วไป
Team Member

นางสาวอุมาภรณ์ เทศทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Team Member

นางสาวเกวลิน โคอิซูมิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Team Member

นางไข่แก้ว อุยานะ

คนงาน
Team Member

นายสุริยา กาใจ

พนักงานขับรถยนต์
Team Member

นายนิติภัทร ศิริวงค์

พนักงานขับรถยนต์
Team Member

นายจักรกฤษ ปิงเมือง

พนักงานขับรถยนต์
Team Member

นายฐิติชาญณรงค์ ชำนินรการ

พนักงานขับรถยนต์