งานการคลังและพัสดุ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

นายกฤตภาศ หลักฐาน

รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงานและการคลัง
Team Member

นางสาวภาวิณี ชาวน่าน

นักวิชาการเงินและบัญชี
Team Member

นางสาวสุพินพร เพ็ชรนิล

นักบัญชี
Team Member

นางสาวพิชยาภรณ์ สมคิดศิริสกุล

นักบัญชี
Team Member

นายฉัตรชัย สันธู

นักบัญชี
Team Member

นายพัลลภ ใจยม

นักวิชาการพัสดุ
Team Member

นางสาวดนุดา อนุสาสนนันท์

นักวิชาการพัสดุ
Team Member

นางสาวศิริวรินทร์ เตชะนา

นักวิชาการพัสดุ
Team Member

นางสาวกนกพร กองไชย

นักวิชาการพัสดุ
Team Member

นางสาวนภาพร อินสาคำ

นักวิชาการพัสดุ