งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

น.ส.บุญญาพร กินร

นักจัดการทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่เวชระเบียน)