งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

พว.พยนต์ ดวงทิพย์

พยาบาล
Team Member

พว.วราภรณ์ ศิริสุวรรณ์

พยาบาล
Team Member

พว.ภัทราพร ใจซื่อ

พยาบาล
Team Member

พว.ปพิชญา ไชยแสงคำ

พยาบาล
Team Member

พว.ภัทราพร กันหา

พยาบาล
Team Member

พว.พรนภา ยาวิลัย

พยาบาล
Team Member

พว.ไชยวัฒน์ นามะสอน

พยาบาล
Team Member

พว.เจนวัฒน์ วิญญาณ

พยาบาล
Team Member

พว.สุธารินี ปินใจ

พยาบาล
Team Member

พว.บุญสิตา หวานเสียง

พยาบาล
Team Member

พว.วรรณิกา กองจักร์

พยาบาล
Team Member

พว.วราภรณ์ วงค์คม

พยาบาล
Team Member

พว.กนกพร สิงห์ฆะราช

พยาบาล
Team Member

พว.ปิยรัตน์ ขวดแก้ว

พยาบาล
Team Member

พว.เพชรรุ่ง รุ่งศรีรัส

พยาบาล
Team Member

พว.อัญญาลักษณ์ ถนอมมิตร

พยาบาล