University of Phayao Medical Center and Hospital

กฎระเบียบ / ข้อบังคับ / คำสั่ง

กฎระเบียบ / ข้อบังคับ / คำสั่ง

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 11/15/2018 10:18:56 AM

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 11/15/2018 10:18:27 AM

ประกาศศ.รพ.มพ. ที่ 007-2561 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่าย พ.ศ. 2561 9/27/2018 9:33:22 AM

แบบฟอร์มขออนุมัติค่าตอบแทนเหมาจ่ายวิชาชีพ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์การแพทย์ 9/27/2018 9:30:14 AM

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 8/6/2018 5:55:20 PM

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 8/6/2018 5:54:42 PM

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 8/6/2018 5:53:41 PM

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 8/6/2018 5:51:51 PM