University of Phayao Medical Center and Hospital

กฎระเบียบ / ข้อบังคับ / คำสั่ง

กฎระเบียบ / ข้อบังคับ / คำสั่ง

ประกาศรายการบริการทางการแพทย์ อัตราค่าบริการ และค่าตรวจวินิจฉัย และอัตราค่ายาและเวชภัณฑ์ศูนย์การแพทย์ฯ 6/29/2019 10:02:35 AM

ระบบการคัดครอง ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยปกติ ผู้ป่วยติดเชื้อตามฤดูกาล ผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง 5/31/2019 9:53:03 AM

ระบบคิว การกำหนดระยะเวลาการรอตรวจ ระยะเวลาแพทย์ให้การตรวจต่อรายต่อวัน แนวปฏิบัติเมื่อพบปัญหาร้องเรียนการรอตรวจนานเกินกว่ากำหนด 5/31/2019 9:52:31 AM

ระบบการตรวจสอบสิทธิ แนวปฏิบัติเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยประกันสังคม 5/31/2019 9:51:43 AM

ระบบการลงทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยรายเดิม ผู้ป่วยติดตามนัด 5/31/2019 9:51:11 AM

ระบบประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับบริการประเภทผู้ป่วยนอก การแจ้งสิทธิประกันสังคม 5/31/2019 9:49:39 AM

ข้อ 7 ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีอำนาจหน้าที่กระทำการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามข้อ 6 5/29/2019 1:56:07 PM

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 11/15/2018 10:18:56 AM

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 11/15/2018 10:18:27 AM

ประกาศศ.รพ.มพ. ที่ 007-2561 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่าย พ.ศ. 2561 9/27/2018 9:33:22 AM

แบบฟอร์มขออนุมัติค่าตอบแทนเหมาจ่ายวิชาชีพ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์การแพทย์ 9/27/2018 9:30:14 AM

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 8/6/2018 5:55:20 PM

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 8/6/2018 5:54:42 PM

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 8/6/2018 5:53:41 PM

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 8/6/2018 5:51:51 PM