University of Phayao Hospital School of Medicine

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมมอบนโยบาย และทิศทางการบริหารงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


     

ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมมอบนโยบาย และทิศทางการบริหารงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2564 คณะผู้บริหารนำโดย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ทุกหน่วยงาน เข้ารับฟังการมอบนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ทุกหน่วยงาน ร่วมระดมสมอง จัดทำวิสัยทัศน์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา “เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคุณภาพแห่งล้านนาตะวันออก” และพันธกิจ “บริการ บริหาร จัดการเรียนการสอนและวิจัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพระดับชาติและนานชาติ” แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2564-2570 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างและสนับสนุนงานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทรงคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ โรงพยาบาล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมให้บริการด้านสุขภาพด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: vicha.us วันที่: 13 Jan 2021 16:52