University of Phayao Hospital School of Medicine

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดบริการ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน “ศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา” เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


     

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายแพทย์กมล ทรายสมุทร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และนางจิราพร เซี่ยงฉิน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดบริการ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน “ศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา” เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อขอข้อเสนอแนะและข้อตกลงร่วมกันกับส่วนงานภาครัฐและเอกชน ในเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดพะเยา เพื่อขอขึ้นทะเบียนเปิดระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ซึ่งงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลนั้น เป็นระบบงานหลักด้านการแพทย์ฉุกเฉินช่วยเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ ในการรักษาพยาบาลและการดูแลรักษาที่ต่อเนื่องในผู้ป่วยที่มีวิกฤตฉุกเฉิน และช่วยลดอัตราการตายและการพิการที่ไม่พึงประสงค์ในการรักษาพยาบาลด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: Vicha.us วันที่: 18 Dec 2020 16:22