University of Phayao Hospital School of Medicine

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบคำร้องลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)


     

แบบคำร้องลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) (สิทธิบัตรทอง) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาและนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา


กรอกรายละเอียดตาม Highlight ตัวหนังสือสีแดง ดังตัวอย่างแบบคำร้องลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) (สิทธิบัตรทอง) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

***กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ให้แนบสำเนาสูติบัตรและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง***




ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: vicha.us วันที่: 25 Aug 2020 16:03