University of Phayao Medical Center and Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานทางการเงิน


     ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ นางอังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดีรักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ นางจิราพร เซี่ยงฉิน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ  ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานทางการเงินตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ซึ่งกิจกรรมอบรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จาก กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยนางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร ผู้อำนวยการกองคลัง นายณัฐวุฒิ เมืองมา หัวหน้างานพัสดุ นางสาวอาจารี เสมอเชื้อ หัวหน้างานบัญชี ได้ให้ความรู้เรื่องแนวทางการดำเนินงานด้านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานทางการเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย ให้กับบุคลากรศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานทางการเงินตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: vicha.us วันที่: 23 Jul 2020 16:31