University of Phayao Medical Center and Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ครอบรอบ 10 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา


     เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ พร้อมด้วย นายแพทย์กมล ทรายสมุทร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ และนางอังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ได้เข้าร่วมถวายพานพุ่มในพิธีสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 1 ทศวรรษ การเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ลานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: vicha.us วันที่: 17 Jul 2020 16:54