University of Phayao Medical Center and Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


     เมื่อวันพุธที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผู้บริหารศูนย์การแพทย์ฯ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 21 (4-2563) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: vicha.us วันที่: 17 Jul 2020 16:05