University of Phayao Medical Center and Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินโครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาของอาจารย์ปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ (MS-Teams)


     

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาของอาจารย์ปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ (MS-Teams)
ซึ่งกิจกรรมเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "จิตวิทยาในวัยรุ่น: เทคนิคการให้คำปรึกษา ความรู้ความเข้าใจ และบทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า” โดย พญ.มนิสสรา เกตุแก้ว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ "แนวทางการปฏิบัติในการช่วยเหลือนิสิตผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า" โดยคุณธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตฯ และนอกจากนี้ยังมีการอบรมการใช้ระบบการเรียนกานสอนที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาโดย นางสาวสุดารัตน์ แซ่จ๋าว รักษาการหัวหน้างานวิชาการ

Cr. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: vicha.us วันที่: 22 Jun 2020 16:24