University of Phayao Hospital School of Medicine

ข่าวประชาสัมพันธ์

เจตจำนงสุจริตในการบริหาร (โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพ)


     


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: vicha.us วันที่: 15 Jun 2020 11:39