University of Phayao Medical Center and Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

กราฟแสดงจำนวนผู้เข้ารับบริการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปี พ.ศ. 2563


     กราฟแสดงจำนวนผู้เข้ารับบริการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรณีผู้ป่วยนอก (OPD), นอกเวลาหรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER), และผู้ป่วยใน (IPD) ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: vicha.us วันที่: 24 Apr 2020 10:33