University of Phayao Medical Center and Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในส่วนของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


     


1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในส่วนของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ดาวน์โหลด)

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในส่วนของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 (ดาวน์โหลด)

3. ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ 1/2562 (ดาวน์โหลด)

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด)

5. ตัวอย่างบัตรเสนอชื่อฯ (ดาวน์โหลด)

กำหนดวันเสนอชื่อ และขั้นตอนการเสนอชื่อ

กำหนดวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หน่วยเสนอชื่อ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารศูนย์การแพทย์ฯ

โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรอื่นที่หน่วยราชการออกให้ มาแสดงตนใช้สิทธิ์

บุคลากร  (1) มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชื่อ

             (2) มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 3 ชื่อที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: pattanapong.sa วันที่: 24 Oct 2019 15:22