University of Phayao Medical Center and Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. ภก. ชาลี ทองเรือง


     ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. ภก. ชาลี ทองเรือง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสที่ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสมุนไพร จากวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: pattanapong.sa วันที่: 29 Jun 2019 10:17