University of Phayao Medical Center and Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ร่วมยินดีแด่ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยพะเยา


     

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์) 2) ดร.วีระชัย ณ นคร (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา) ณ ร้านอาหารถ้วยก๋าไก่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ขอบคุณภาพและข้อมูล :สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: pattanapong.sa วันที่: 18 May 2019 14:27