University of Phayao Medical Center and Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้บริจาคเงินสนับสนุนการพัฒนาศูนย์การแพทย์ ฯ จำนวนเงิน 50,000 บาท


     

วันพุธที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อบริจาคเงินสนับสนุนการพัฒนาศูนย์การแพทย์ ฯ จำนวนเงิน 50,000 บาท 
จากนั้นรักษาการแทนผู้อำนวยการ ฯ ขอขอบคุณที่มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อพัฒนาศูนย์การแพทย์ ฯ ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมบริจาคเงิน โดยประสงค์บริจาคสามารถสอบถามได้ที่ 0 5446 6666 ต่อ 7041 7042 7043 ทั้งนี้ สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าภาพ วิชชา อยู่ศิริ

ข้อมูล/ข่าว : พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า, วิชชา อยู่ศิริ

เว็บไซต์ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา : http://upmed.up.ac.th/Default.aspx

Page Facebook : https://www.facebook.com/UPHospital/ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: vicha.us วันที่: 3 May 2019 10:59