University of Phayao Medical Center and Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


     
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 
พร้อมด้วยนายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา คนที่หนึ่ง ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา คนที่สอง และเจ้าหน้าที่งานสภาพนักงาน 
เข้าพบและปรึกษาหารือ  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี  รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา, รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฯ ,นายแพทย์ วีระชัย จำเริญดารารัศมี รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฯ
เกี่ยวกับแนวทางการรักษาพยาบาล และสวัสดิการการให้บริการรักษาพยาบาล แผนก IPD และ OPD


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: pattanapong.sa วันที่: 12 Apr 2019 14:01