University of Phayao Medical Center and Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศ.รพ.มพ. ที่ 007-2561 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่าย พ.ศ. 2561


     


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: pattanapong.sa วันที่: 27 Sep 2018 09:33