University of Phayao Medical Center and Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิการบดี ม.พะเยา นำทีมวางพวงมาลา ‘วันมหิดล’ ถวายราชสักการะ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย


     

ช่วงเช้าวันที่ 24 กันยายน 2561ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกประทับคู่ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ประดิษฐาน ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีตัวแทนจากคณะ กอง ศูนย์ ภายในมหาวิทยาลัยและส่วนราชการต่างๆของ จ.พะเยา เข้าร่วมวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จฯ พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" ทรงอุทิศพระราชทรัพย์ เพื่อพัฒนาการแพทย์การสาธารณสุข จนเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศในกาลต่อมา

ซึ่งวันที่ 24 กันยายน ของทุก เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และประชาชนชาวไทยผู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะขึ้นเป็นประจำทุกปีที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: tinnakorn.ta วันที่: 26 Sep 2018 13:00