University of Phayao Medical Center and Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฐมนิเทศพยาบาล(ใหม่)ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


     

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของที่สภาวิชาชีพแต่ละสาขากำหนด ตลอดทั้งเป็นหน่วยงานที่ทำการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์กลางการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปและการตรวจวินิจฉัยโรคเฉพาะทาง ด้วยการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านต่างๆ อาทิ ด้านเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ด้านดูแลผู้สูงอายุ ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้านโรคสมองและประสาท เป็นต้น ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับสถานพยาบาลในเขตพื้นที่บริการ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา แพร่ น่าน เชียงราย และลำปาง อันจะนำไปสู่  การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ บุคลากรทางด้านการพยาบาลถือเป็นบุคลากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์การแพทย์ฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้พิจารณาคัดเลือกนิสิต หลักสูตรพยาบาล  ศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อรับทุนการศึกษาในโครงการสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล รุ่นที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 47 คน  ภายหลังนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวได้สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะเข้าปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุน ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้ เนื่องด้วยฝ่ายการพยาบาลต้องปฏิบัติงานในทุก ๆ หน่วยงานของศูนย์การแพทย์ ฯ ประกอบกับพยาบาลที่จะเข้าปฏิบัติงานเป็นพยาบาลที่เพิ่งจะสำเร็จการศึกษา อาจจะยังขาดประสบการณ์ในการทำงาน จึงมีความจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง ฝ่ายการพยาบาล  จึงจัดทำโครงการการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของพยาบาลใหม่ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายการบริหารงาน ลักษณะงานบริการ และระบบการบริหารจัดการ เพิ่มพูนความรู้เชิงวิชาการทางการแพทย์และการพยาบาล และเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์การแพทย์ฯ ขึ้น                                   
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: tinnakorn.ta วันที่: 6 Jul 2018 15:48