University of Phayao Medical Center and Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.รพ.มพ. จัดอบรมพยาบาลใหม่ เตรียมความพร้อมให้บริการงานสุขภาพ


     

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เตรียมความพร้อมในด้านการบริหารจัดการและการวางระบบงานต่างๆเพื่อให้ทันต่อการเปิดให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเต็มรูปแบบ และได้วางแผนในการจัดหาอัตรากำลังบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรทางการพยาบาลที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการให้บริการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะบุคลากรทางการพยาบาลที่เป็นกำลังแรงหลักและเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการ การดูแลผู้ป่วยและเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างผู้ป่วย กับบุคลากรทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยจึงได้มุ่งเน้นให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และได้ดำเนินการคัดเลือกนิสิตจำนวน 47 ราย เพื่อรับทุนโครงการสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยารุ่นที่ 1 ปัจจุบันได้สำเร็จการศึกษาและเข้ามาปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุน ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยพยาบาลดังกล่าว ได้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำสายปฏิบัติการสายงานบริการสุขภาพ ตำแหน่งพยาบาล โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคมพ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของพยาบาลใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายการบริหารลักษณะบริการและระบบการบริหารจัดการ เพิ่มพูนความรู้เชิงวิชาการทางการแพทย์และการพยาบาล ให้มีอุดมการณ์ในการทำงาน มีความรักในองค์กร มีจิตในการให้บริการที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นับเป็นหัวใจสำคัญที่ทางศูนย์การแพทย์ต้องส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหาร โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: tinnakorn.ta วันที่: 5 Jul 2018 11:25