University of Phayao Medical Center and Hospital

โครงสร้าง

โครงสร้างหน่วยงาน

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำโครงสร้างเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากดังนี้


โครงสร้างการบริหารดาวน์โหลดไฟล์