University of Phayao Medical Center and Hospital

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวม ๙ หลักสูตร อันได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาวิชาแพทย์แผนจีน สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของแต่ละหลักสูตรและหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพแต่ละสาขาวิชาชีพกำหนด ตลอดทั้งเป็นหน่วยงานที่ทำการศึกษาวิจัยด้วยเทคนิควิทยาที่หลากหลายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์กลางการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปและการตรวจวินิจฉัยโรคเฉพาะทาง ด้วยการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ด้านดูแลผู้สูงอายุ ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้านโรคสมองและประสาท ด้านโรคมะเร็ง ฯลฯ ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับสถานพยาบาลในเขตพื้นที่บริการ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปาง อันจะนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไปในอนาคต

พันธกิจ

วัตถุประสงค์การก่อตั้ง

  1. เพื่อเป็นสถานพยาบาลในล้านนาตะวันออก ที่ให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งในด้านการป้องกันการรักษา การฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งด้านทันตกรรมและการสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ทั้งนี้ ครอบคลุมทั้งการแพทย์แผนปัจจุปัน และการแพทย์ทางเลือก
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางของการรับผู้ป่วยที่เป็นโรคซับซ้อน ซึ่งต้องการการรักษาระดับตติยภูมิ (TERTIARY CARE) อย่างทันท่วงที โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีเครื่องมือที่ทันสมัย
  3. เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นคลินิก และนิสิตสาขาอื่นๆของมหาวิทยาลัย
  4. เพื่อเป็นแหล่งผลิตและสนับสนุนงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม การประยุกต์ใช้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคม
  5. เพื่อเป็นแหล่งพิพิธภัณฑ์ที่รวมสมุนไพรและตำรับยาต่างๆ ตลอดจนประวัติทางการแพทย์และสาธารณสุข

ภายใต้วัตถุประสงค์การก่อตั้ง

  1. ให้การบริการด้านสุขภาพ ทั้งการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสุขภาพในด้านโรคทั่วไปด้านทันตกรรม และการสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท โดยครอบคลุมทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์ทางเลือก ได้แก่ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์แผนจีน เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ในการรักษาและการให้บริการ
  2. รับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในเครือข่าย เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิ หรือส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือเฉพาะ พร้อมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ
  3. เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นคลินิก ได้แก่ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทยประยุกต์ รวมทั้งผู้เข้าศึกษาต่ำกว่าปริญญา หรือระดับอื่นที่เน้นการปฏิบัติโดยตรงต่อผู้ป่วย
  4. ทำการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมตามระดับ และประเภทต่างๆของวิชาชีพเวชกรรม และวิชาชีพอื่น
  5. สร้างและพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างคณะต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในมหาวิทยาลัย เพื่อการดำเนินการตามภารกิจของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา ในลักษณะการทำงานเป็นทีมที่มีการบูรณาการร่วมกัน รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับชุมชน