University of Phayao Hospital School of Medicine

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญาชี้นำ (guiding principle)

"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์" และ "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน"

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคุณภาพ แห่งล้านนาตะวันออก มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและโรคมะเร็ง

พันธกิจ (mission)

บริการ บริหาร จัดการเรียนการสอนและการวิจัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ระดับชาติและนานาชาติ

คติพจน์ (motto)

เพื่อสุขภาวะที่ดีที่สุดของทุกคน WELLBEING FOR ALL 

อัตลักษณ์(identity)

โรงพยาบาลที่คุณเข้าถึงได้ HOSPITAL YOU CAN TOUCH

ค่านิยม(value)

M=SERVICE MIND  E=ETHIC  D=DEVELOPMENT  U=UNITY  P=PROFESSIONAL PARTICIPATION

วัตถุประสงค์การก่อตั้ง

1. เพื่อเป็นสถานพยาบาลในล้านนาตะวันออก ที่ให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งในด้านการป้องกันการรักษา การฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งด้านทันตกรรมและการสาธารณสุขแก่ประชาชน
  ทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ทั้งนี้ ครอบคลุมทั้งการแพทย์แผนปัจจุปัน และการแพทย์ทางเลือก
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางของการรับผู้ป่วยที่เป็นโรคซับซ้อน ซึ่งต้องการการรักษาระดับตติยภูมิ (TERTIARY CARE) อย่างทันท่วงที โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีเครื่องมือที่ทันสมัย
3. เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นคลินิก และนิสิตสาขาอื่นๆของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อเป็นแหล่งผลิตและสนับสนุนงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม การประยุกต์ใช้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคม
5. เพื่อเป็นแหล่งพิพิธภัณฑ์ที่รวมสมุนไพรและตำรับยาต่างๆ ตลอดจนประวัติทางการแพทย์และสาธารณสุขภายใต้วัตถุประสงค์การก่อตั้ง

ภายใต้วัตถุประสงค์การก่อตั้ง

1. ให้การบริการด้านสุขภาพ ทั้งการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสุขภาพในด้านโรคทั่วไปด้านทันตกรรม และการสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท โดย
  ครอบคลุมทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์ทางเลือก ได้แก่ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์แผนจีน เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิตอลมา
  ประยุกต์ในการรักษาและการให้บริการ
2. รับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในเครือข่าย เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิ หรือส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือเฉพาะ พร้อมบุคลากรที่มีความ
  เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ
3. เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นคลินิก ได้แก่ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ แพทย์แผนจีน
  แพทย์แผนไทยประยุกต์ รวมทั้งผู้เข้าศึกษาต่ำกว่าปริญญา หรือระดับอื่นที่เน้นการปฏิบัติโดยตรงต่อผู้ป่วย
4. ทำการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมตามระดับ และประเภทต่างๆของวิชาชีพ
  เวชกรรม และวิชาชีพอื่น
5. สร้างและพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างคณะต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในมหาวิทยาลัย เพื่อการดำเนินการตามภารกิจของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
  มหาวิทยาลัยพะเยา ในลักษณะการทำงานเป็นทีมที่มีการบูรณาการร่วมกัน รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับชุมชน