University of Phayao Hospital School of Medicine

แนะนำสถานที่ภายในโรงพยาบาล

หอพระพุทธภุชคารักษ์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

Park
Park
Park
Park
Park
Park

บรรยากาศภายนอก ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

Park
Park
Park
Park
Park
Park

บรรยากาศภายใน ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

Park
Park
Park
Park
Park
Park