University of Phayao Medical Center and Hospital

ประวัติความเป็นมา

ชื่อ-นามสกุล
พทป.กิ่งกนก รักษนาเวศ
ตำแหน่ง
แพทย์แผนไทยประยุกต์
ข้อมูลเพิ่มเติม


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์

สถานที่ทำงาน

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับการศึกษา

ปี พ.ศ. 2555

 

พทป.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)    เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ปี พ.ศ. 2560

 

วท.ม (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การทำงาน

ปี พ.ศ. 2555

 

 

 

ปี พ.ศ. 2560

 

 

ตำแหน่งแพทย์แผนไทยประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ตำแหน่ง อาจารย์

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: tinnakorn.ta วันที่: 8 Jul 2018 22:26