University of Phayao Medical Center and Hospital

ประวัติความเป็นมา

ชื่อ-นามสกุล
พทป.มนชนก ชูวรรธนะปกรณ์
ตำแหน่ง
แพทย์แผนไทยประยุกต์
ข้อมูลเพิ่มเติม


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์

สถานที่ทำงาน

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับการศึกษา

ปี พ.ศ. 2553

 

ปี พ.ศ. 2558

พทป.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Master of Acupuncture Science

China Medical University, Taiwan

ประสบการณ์การทำงาน

ปี พ.ศ. 2554

 

ปี พ.ศ. 2558

 

ครูแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยาที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: tinnakorn.ta วันที่: 8 Jul 2018 22:22