University of Phayao Medical Center and Hospital

ประวัติความเป็นมา

ชื่อ-นามสกุล
พทป.นาฎนิดา จันทราช
ตำแหน่ง
แพทย์แผนไทยประยุกต์
ข้อมูลเพิ่มเติม


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์

สถานที่ทำงาน

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับการศึกษา

ปี พ.ศ. 2554

 

พทป.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)

เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

ปี พ.ศ. 2555

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: tinnakorn.ta วันที่: 8 Jul 2018 22:22