University of Phayao Medical Center and Hospital

ประวัติความเป็นมา

ชื่อ-นามสกุล
นายแพทย์ วีระชัย จำเริญดารารัศมี
ตำแหน่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม
Specialty: อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชปฏิบัติทั่วไป
Language spoken: ไทย, อังกฤษ

วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชปฏิบัติทั่วไป แพทยสภา
Qualification
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา : แพทยศาสตร์บัญฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร : ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชปฏิบัติทั่วไป แพทยสภา
การศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพิ่มเติม
- วุฒิบัตรสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การบริหารการเงินในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว” โครงการพัฒนาธุรกิจเอกชนภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2529
- ศึกษาดูงานการบริหารโรงพยาบาลสมัยใหม่หลายแห่ง
- ศึกษาดูงานการบริหารจัดการห้องฉุกเฉินและการให้บริการรถฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิปปอน ประเทศญี่ปุ่น
- ศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ โรงพยาบาลซายามะ ประเทศญี่ปุ่น
- สัมมนาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการ
- ประกาศนียบัตร อบรมระยะสั้น แพทย์โรคผิวหนัง สมาคมแพทย์โรคผิวหนังแห่งประเทศไทย ปี 2520
ประสบการณ์การทำงานและตำแหน่งบริหาร
- อำนวยการฝ่ายแพทย์ บริษัทเชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์จำกัด มหาชน(2527-2538)
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่(2527-2538)
- รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่(2523-2526)

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: tinnakorn.ta วันที่: 8 Jun 2018 16:08