University of Phayao Medical Center and Hospital

ประวัติความเป็นมา

ชื่อ-นามสกุล
พทป.วิริญญา เมืองช้าง
ตำแหน่ง
แพทย์แผนไทยประยุกต์
ข้อมูลเพิ่มเติม


ตำแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์
สถานที่ทำงาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับการศึกษา ปี พ.ศ. สถานที่
วท.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)(เกียรตินิยมอันดับ 2) 2552 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ส.ม. (การจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ) 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน ปี พ.ศ. สถานที่
ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการแพทย์แผนไทย 2553 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเรื่อง จังหวัดสุโขทัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ 2555 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: nantawat.mu วันที่: 15 May 2020 02:23