University of Phayao Medical Center and Hospital

ประวัติความเป็นมา

ชื่อ-นามสกุล
พทป.วิชิดา หล้าสมศรี
ตำแหน่ง
แพทย์แผนไทยประยุกต์
ข้อมูลเพิ่มเติม


ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยสอน

สถานที่ทำงาน

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับการศึกษา

ปี พ.ศ. 2559

 

พทป.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)    (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การทำงาน

ปี พ.ศ. 2560

 

 

ปี พ.. 2560

 

 

ตำแหน่งแพทย์แผนไทยประยุกต์

แอสต้าคลินิกการแพทย์ทางเลือก

จ.เชียงใหม่

ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: tinnakorn.ta วันที่: 12 Jun 2018 09:31