University of Phayao Medical Center and Hospital

ประวัติความเป็นมา

ชื่อ-นามสกุล
พทป.วรรณิตา สกุลวัฒนะ
ตำแหน่ง
แพทย์แผนไทยประยุกต์
ข้อมูลเพิ่มเติม


ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยสอน

สถานที่ทำงาน

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับการศึกษา

ปี พ.ศ. 2559

 

พทป.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)  

(เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การทำงาน

ปี พ.. 2560

 

 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: tinnakorn.ta วันที่: 12 Jun 2018 09:01