University of Phayao Medical Center and Hospital

ประวัติความเป็นมา

ชื่อ-นามสกุล
พทป.ระวีวรรณ สุนันต๊ะ
ตำแหน่ง
แพทย์แผนไทยประยุกต์
ข้อมูลเพิ่มเติมตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์

สถานที่ทำงาน

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับการศึกษา

ปี พ.ศ. 2550

 

วท.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประสบการณ์การทำงาน

ปี พ.ศ. 2550-2553

 

ปี พ.. 2553-ปัจจุบัน

 

 

ตำแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลลี้ (อ.ลี้ จ.ลำพูน)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์       แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: tinnakorn.ta วันที่: 12 Jun 2018 08:48