University of Phayao Medical Center and Hospital

ประวัติความเป็นมา

ชื่อ-นามสกุล
พทป.ภากรณ์ ภู่สุวรรณ
ตำแหน่ง
แพทย์แผนไทยประยุกต์
ข้อมูลเพิ่มเติม


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์

สถานที่ทำงาน

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับการศึกษา

ปี พ.ศ. 2552

 

ปี พ.ศ. 2559

 

วท.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วท.ม. (การแพทย์แผนตะวันออก) 

มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์การทำงาน

ปี พ.ศ. 2553

 

ปี พ.. 2557

 

 

ปี พ.. 2560

 

 

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยสอน

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์       แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: tinnakorn.ta วันที่: 12 Jun 2018 08:45