University of Phayao Medical Center and Hospital

ประวัติความเป็นมา

ชื่อ-นามสกุล
พทป.พงศธร ศิลาเงิน
ตำแหน่ง
แพทย์แผนไทยประยุกต์
ข้อมูลเพิ่มเติม


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์

สถานที่ทำงาน

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับการศึกษา

ปี พ.ศ. 2554

 

ปี พ.ศ. 2560  

พทป.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)    (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ส.ม. (การจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

ปี พ.ศ. 2555

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์       แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: tinnakorn.ta วันที่: 12 Jun 2018 08:59